Proces inwestycyjny a analiza projektów

Proces inwestycyjny a analiza projektów

Proces inwestycyjny a analiza projektów

Proces inwestycyjny funduszy venture capital zwykle rozpoczyna analiza biznesplanu potencjalnego kapitałobiorcy.

Etap, który rozpoczyna analiza biznesplanu a kończy podjęcie współpracy (rozpoczęcie inwestycji) trwa od około trzech miesięcy do roku.

Przedsiębiorstwo przedstawia wtedy wybranym funduszom streszczenie biznesplanu wraz z podstawowymi danymi finansowymi.

Warto zwrócić się z prośbą o finansowanie projektu do tych funduszy, których kryteria są kompatybilne z propozycją inwestycyjną przedstawianą przez firmę.

Jeżeli jakiś fundusz venture capital wyrazi zainteresowanie danym przedsięwzięciem, wówczas firma przesyła mu pełny biznesplan.

Odrzucenie oferty współpracy przez jeden z funduszy nie oznacza, że na kooperację nie zgodzi się inny.

Dobry biznesplan kluczem do sukcesu

Dokument przedstawiany inwestorom venture capital w postaci biznesplanu powinien zawierać informacje o dotychczasowych osiągnięciach firmy i jej planach.

Warto sporządzić go dokładnie oraz kompleksowo, a dane w nim zawarte muszą być zgodne z rzeczywistością.

To rodzaj wizytówki przedsiębiorstwa i od jego charakteru i sposobu przygotowania często zależy ostateczna decyzja inwestorów.

Dlatego, że to w oparciu o biznesplan dokonywana jest analiza projektu.

Inwestorzy funduszy venture capital kompleksowo analizują sytuację przedsiębiorstwa zanim podejmą decyzję o wyłożeniu kapitału na dane przedsięwzięcie.

Zazwyczaj podmioty te działają w oparciu o schemat kształtujący politykę inwestycyjną konkretnego funduszu.

Są tam zawarte zasady, cele i ograniczenia w ramach których fundusz podejmuje decyzje. Venture capital zwraca szczególną uwagę na zagadnienia typu:

  • Czy prognozowany zwrot inwestycji jest zgodny z założeniami inwestycyjnymi inwestora?
  • Czy funkcjonujący zarząd potrafi wykorzystać potencjał i zapanować nad rozwojem przedsiębiorstwa?
  • Zdolność przedsiębiorstwa do zapewniania firmie stałego wzrostu.
  • Czy potencjalny zysk uzasadnia podjęcie ryzyka finansowego?

PAMIĘTAJ: Jako właściciel firmy lub przyszły przedsiębiorca, prawdopodobnie będziesz potrzebować rachunku bankowego dla swojego biznesu – https://centrumbankowosci.pl/konta-firmowe-online/

Biznesplan powinien odpowiadać na konkretne wymagania inwestora i musi zawierać następujące dane:

1. Zakres działalności przedsiębiorstwa

Opis jego struktury, przewagi konkurencyjnej, zainteresowania klientów danymi produktami, aktualny i planowany udział w rynku.

2. Bieżącą strategię firmy tworzoną w celu podbicia rynku oraz zwiększenia zysków

Chodzi o kompetencje zespołu kierowniczego wraz z opisem wykształcenia i doświadczeń zawodowych zarządu.

Estymację przewidywanych zmian w strategii w związku z pozyskaniem funduszy venture capital.

Również prognozowany kształt firmy w perspektywie kilkuletniej oraz sposób na pokonywanie przeszkód i realizację stawianych przed firmą wyzwań.

3. Charakterystyka poszczególnych segmentów rynku

Produkty i metody ich promocji, udział w rynku w poszczególnych segmentach, substytuty oferowanych produktów.

Ponadto cechy, które wyróżniają firmę od konkurencji, charakterystyka konkurencji i ewentualna możliwość jej przejęcia.

4. Analiza finansowa 

Sprawozdanie o charakterze historycznym, dokładny opis przychodów oraz kosztów związanych z konkretnymi segmentami rynku.

Tj. struktura kosztów, sposób stosowania zasady rachunkowości, zobowiązania kontaktowe, gwarancje, sprawy sądowe, premie do zapłacenia.

Dodatkowo, wskaźniki finansowe: ROE, ROA, marża netto, marża operacyjna, wskaźnik zadłużenia oraz audytowe sprawozdania finansowe z ostatnich trzech lat.

5. Projekcje finansowe

Informacje o planowanym czasie inwestycji, przewidywaniach zarządu, przeznaczeniu środków z venture capital, przewidywaniach dotyczących wewnętrznej stopy zwrotu IRR po sprzedaży akcji firmy w planowanym czasie.

6. Jaka część firmy zostanie objęta przez venture capital i w jakiej cenie?

Rodzaj akcji przeznaczonych dla funduszu, prawa oraz zabezpieczenia przysługujące inwestorom, statut spółki i umowy akcjonariuszy.

Ale także opis potencjalnych czynników ryzyka, przedstawienie planu B w razie problemów z realizacją przedsięwzięcia.

Proces inwestycyjny a analiza projektów – podsumowanie

Ogólna analiza projektów pozwala funduszowi na dokonanie szybkiej selekcji dużej liczby wniosków o finansowanie.

Inwestorzy nie otrzymują jednak dokładnych i w pełni obiektywnych danych na temat podmiotu inwestycyjnego.

Dlatego muszą w dalszym etapie przeprowadzić szczegółową analizę. Jej efektem jest zazwyczaj precyzyjne określenie wartości rynkowej potencjalnego przedsiębiorstwa udziałowego.

Podstawą stają się tutaj szacunkowe zyski osiągane przez firmę w momencie przewidywanym jako dogodny do sprzedaży przez venture capital posiadanych w nim akcji.

Fundusz porównuje wartość oczekiwaną z wartością prognozowaną.

Zgodność wyliczeń z oczekiwaniami inwestorów otwiera drogę do dalszych negocjacji, które doprowadzą do wniesienia do firmy przez inwestorów venture capital kapitału udziałowego.